อีสท์ วอเตอร์ ยืนยันส่งมอบทรัพย์สินให้ธนารักษ์ตามกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้

ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้

อีสท์ วอเตอร์ ยืนยันการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่ธนารักษ์ดำเนินการตามกฎหมาย โปร่งใส ตรวจสอบได้

การดำเนินการบริหารจัดการน้ำของระบบท่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการชำระส่วนแบ่งรายได้เป็นไปตามสัญญา หากมีคำถามพร้อมตอบทุกข้อสงสัย ตามรายงานข่าวจาก อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยว่า ตามที่มีประเด็นข่าวในการเข้าตรวจสอบรายการทรัพย์สินของกระทรวงการคลัง เพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้แก่กรมธนารักษ์เมื่อวันที่ 23 ม.ค.66 นั้น บริษัทอยู่ระหว่างการจัดทำแผนส่งมอบทรัพย์สินร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว

ปัจจุบัน อีสท์ วอเตอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย ส่วนการบริหารจัดการโครงข่าย ประเด็นข่าวเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ภาครัฐไม่ยุติธรรม ท่อส่งน้ำสายหลัก 2 เส้น ได้แก่ โครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่ 1) ที่จ่ายผลประโยชน์ให้แก่กรมธนารักษ์ ร้อยละ 1 และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบัง (ระยะที่2) ที่จ่ายผลประโยชน์ให้แก่กรมธนารักษ์ ร้อยละ 7 อีสท์ วอเตอร์ ขอยืนยันว่าเป็นไปตามสัญญาทุกประการ

ข่าวเศรษฐกิจไทยวันนี้

ทั้งนี้ อีสท์ วอเตอร์ ได้ส่งรายได้และรายงานให้แก่ กรมธนารักษ์ รับทราบทุกปี ซึ่งข้อมูลดังที่กล่าวมาสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ประเด็นดังกล่าว อีสท์ วอเตอร์ได้เข้าชี้แจง โดยให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และจัดเตรียมเอกสารตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ขอมาทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย ตั้งแต่เดือน มิ.ย.65

อีสท์ วอเตอร์ ขอยืนยันว่าการดำเนินการทุกส่วนทั้งด้านการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ การบริหารโครงข่ายท่อส่งน้ำทั้ง 2 เส้น เป็นการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำโดยยึดหลักเกณฑ์การบริหารจัดการตามหลักการทางวิศวกรรม และการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ภาครัฐ ดำเนินการอย่างโปร่งใส ถูกต้องทุกประการ

ในส่วนประเด็นข่าวเรื่องการหยุดสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำหนองปลาไหล 1 ที่อยู่ระหว่างการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่กรมธนารักษ์ อีสท์ วอเตอร์ขอยืนยันว่าการเดินเครื่องสูบน้ำแต่ละสถานีสูบเป็นการบริหารจัดการร่วม เพื่อให้เครื่องสูบน้ำมีการพักการใช้งานสลับกัน

ทั้งนี้เครื่องสูบน้ำที่อยู่ในการดูแลของอีสท์ วอเตอร์มีการบำรุงรักษาตามมาตรฐาน และมีความพร้อมที่จะเดินเครื่องสูบน้ำได้ตลอดเวลา โดยอีสท์ วอเตอร์ ได้มีแผนการร่วมเดินเครื่องสูบน้ำกับกรมธนารักษ์ในวันที่ 26 ม.ค.66